Lifestyle

Vlog semana cuarenta y uno

https://www.youtube.com/watch?v=fkd8Zk2Xz5Q

Vlog semana cuarenta

https://www.youtube.com/watch?v=98fLOKj7Xu8&t=1s

Vlog semana treinta y nueve

https://www.youtube.com/watch?v=PVRfiggB6Pg

Vlog semana treinta y ocho

https://www.youtube.com/watch?v=J2VssJkQJgs&t=132s

Favoritos random 2017

Un breve resumen de mis favoritos de este año. https://www.youtube.com/watch?v=j2UDimPefsU

Semana treinta y seis 2020

https://www.youtube.com/watch?v=cNTABUYl-ko&t=2s